Ważne informacje

Organizatorem Zlotu Ennorath 2016 jest Stowarzyszenie Miłośników Śródziemia

Czas: 27 – 31 lipca2016

Miejscem: Pole namiotowo – kempingowe „Turawik”, Turawa (woj. opolskie) ul. Biwakowa 1

Opłaty: podstawa 60 zł + opłata dobowa za namiot

Opłatę podstawową za Zlot należy wpłacić na poniższe konto:

Stowarzyszenie Miłośników Śródziemia

PEKAO SA 92 1240 3174 1111 0010 6303 3093

ul. Dworcowa 2B,  Płock 09-402

W tytule wpłaty należy wpisać „Ennorath 2017″ oraz imię i nazwisko osoby (imiona i nazwiska osób), za którą (które) opłata jest dokonywana.

Uwaga!

- Wpłaty, które nie zostaną zaksięgowane do  24 lipca 2017 r. nie będą brane pod uwagę i w ciągu 30 dni zostaną odesłane z powrotem do nadawcy. Przed dokonaniem wpłaty należy wysłać zgłoszenie na Zlot Ennorath 2017 przy użyciu formularza dostępnego na naszej stronie.

REGULAMIN ZLOTU ENNORATH 2017

Postanowienia ogólne

1. Zlot organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Śródziemia.

2. Zlot odbędzie się w Pole namiotowo – kempingowe „Turawik”.

3. Zlot jest imprezą niekomercyjną – wszelkie wpłaty przeznaczane są na organizację Zlotu, a organizatorzy pracują społecznie

4. Osoby pełnoletnie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i wyrządzone przez siebie szkody. Za szkody i zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

5. Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem Zlotu muszą przedstawić organizatorom oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające wyrażenie zgody na udział podopiecznego w Zlocie i poniesienie ewentualnych konsekwencji wynikających z zachowania dziecka.

Wyrażam zgodę, aby moje dziecko (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 27 – 31 lipca 2017 r. uczestniczyło w Zlocie Ennorath 2017. Jednocześnie biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program Zlotu Ennorath 2016 i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w wydarzeniu nie będę dochodzić ani podnosić żadnych roszczeń wobec jego Organizatorów. (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego i telefon kontaktowy).(data, miejscowość i czytelny podpis

6. Każdy uczestnik Zlotu musi przedstawić podpisane przez siebie bądź, w przypadku uczestników niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów, zaświadczenie o istnieniu (bądź braku) chorób (schorzeń) wymagających stałego podawania leków lub specjalnej opieki, zawierające zobowiązanie do wyposażenia siebie/dziecka w ilość leków (i środków medycznych) wystarczającą na cały pobyt na Zlocie.

7. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na czas trwania Zlotu. Nie odpowiadają za zachowanie uczestników oraz rzeczy zgubione. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony we własnym zakresie.

8. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu Zlotu oraz Regulaminu pola namiotowego. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zlotu lub Regulaminu pola namiotowego może skutkować usunięciem uczestnika ze Zlotu.

9. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest zarejestrować się na stronie internetowej Stowarzyszenia, gdzie wybiera Plemię, do którego chce należeć i otrzymuje dalsze informacje.

10. Uczestnikiem Zlotu staje się osoba, która otrzyma pozytywną ocenę przewodnika wybranego Plemienia/Domu i zostanie do Plemienia/Domu przyjęta.

11. Jeżeli Plemię, którego kandydat na uczestnika Zlotu poszukuje, nie jest dostępne – może on je utworzyć. Potrzebuje do tego: pomysłu na prowadzenie i charakter Plemienia, min. 3 członków Plemienia oraz pozytywnej opinii Rady Zlotu.

12. Uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się na forum Stowarzyszenia i wykonywać zadania dotyczące zlotu przydzielone przez prezesa Stowarzyszenia lub opiekuna Plemienia/Domu .

13. W dniu rozpoczęcia Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniego punktu, gdzie podpisze listę obecności oraz zgodę na przestrzeganie Regulaminów (brak tych podpisów uniemożliwia branie udziału w Zlocie).

13b. Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie swoich danych personalnych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu tożsamości); zostaną one użyte wyłącznie do ewidencji na użytek Organizatorów i nie będą udostępniane osobom postronnym;

14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztów Zlotu, które podane są na stronie Stowarzyszenia. Opłacenie kosztów powinno nastąpić najpóźniej do 24.07.2017, wyłącznie na podane na stronie internetowej konto. Pieniądze wpłacone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i podlegają zwrotowi w ciągu 30 dni.

15. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

Uczestnictwo

16. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do:

a) dbania o utrzymanie klimatu Śródziemia w czasie trwania Zlotu przede wszystkim swoim zachowaniem, ale także wpływaniem na zachowanie innych;
b) przygotowania stroju opartego na informacjach zawartych w dziełach Tolkiena i ich dotyczących, jak najbardziej zbliżonego do charakterystyki swojego Plemienia i chodzenia w nim przez cały czas trwania Zlotu;
c) posiadania i używania klimatycznego imienia;
d) posiadania odpowiednio przygotowanej i sprawdzonej przez organizatorów broni piankowej, jeśli wyraża wolę udziału w walkach;
e) zachowywania porządku na polu namiotowym;
f) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego życia w relacjach z innymi osobami;

17. Uczestnikowi zabrania się:

a) korzystania z ostrej lub metalowej broni w czasie bitew i patroli (za zgodą Rady Zlotu uczestnik może zabrać w teren taką broń – oznacza to, że nie bierze udziału w zabawie i nie może być atakowany);
b) spożywania napojów alkoholowych od świtu do końca oficjalnej części wieczornego ogniska (dotyczy osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu); osoby, które po spożyciu alkoholu będą sprawiały problemy, zostaną odprowadzone do namiotu lub przekazane w ręce policji;
c) wnoszenia, przechowywania, oferowania innym, a także spożywania (w dowolnej formie) na terenie Zlotu jakichkolwiek środków narkotycznych lub działających podobnie do narkotyków; zabrania się również przebywania na terenie Zlotu znajdując się pod wpływem takich środków; osoby łamiące ten punkt regulaminu zostaną natychmiast przekazane w ręce policji;
d) używania słów wulgarnych i obrażania w jakikolwiek sposób innych uczestników Zlotu;
e) niszczenia mienia należącego do Ośrodka lub innych uczestników Zlotu;
f) pozostawiania bez nadzoru opakowań szklanych (zwłaszcza rozbitych lub pękniętych) na terenie obozu i w obszarze prowadzonej gry terenowej;
g) palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (nie dotyczy fajek), a w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego obowiązuje zakaz palenia z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego;
h) używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektrycznego/elektronicznego poza miejscem do tego wyznaczonym (za wyjątkiem sytuacji nagłych; nie dotyczy aparatów fotograficznych).

Postanowienia końcowe:

18. Rada Zlotu, będąca bezpośrednim organizatorem Zlotu, zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do uczestnictwa w Zlocie osób, które w sposób rażący łamią niniejszy regulamin, a nawet ich usunięcia ze Zlotu.

19. Wszystkie pytania i problemy należy kierować do przewodników swoich Plemion/Domów lub do prezesa Stowarzyszenia.

20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedzenia uczestników oraz prawo do jego interpretacji.

21. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Zlotu.

 

Kategorie

Tagi: