Ennorath 2010

Organizatorzy

Organizatorem zlotu jest SMŚ.

Czas i miejsce

Zlot w 2010 roku odbędzie się w terminie 2-6 sierpnia.
Miejsce zlotu to tereny Stajni Szinuk, niedaleko Płocka. Oto strona Stajni: klik.

Opłaty

Opłata za pobyt na Zlocie będzie wynosić 50 zł, czyli 10 zł za osobę za dzień. W tą opłatę wliczone są już prąd i woda.
Osoby, które chcą skorzystać z agroturystyki muszą to zgłosić wcześniej.

Opłatę za Zlot Ennorath 2010 należy wpłacić na poniższe konto:

Agata Winkler
ING Bank Śląski
72 1050 1298 1000 0023 1890 0921

W tytule wpłaty należy wpisać Zlot 2010 oraz imię osoby (imiona osób), za którą (które) opłata jest dokonywana.

Wpłaty, które nie zostaną zaksięgowane do 20 lipca 2010 r. nie będą brane pod uwagę i zostaną potraktowane jako wpłaty na działalność Stowarzyszenia.

Uwaga! Nie ma możliwości uiszczenia opłaty za pole namiotowe na miejscu Zlotu.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1. Zlot organizowany jest przez SMŚ.

2. Zlot odbędzie się w Strzembowie, w pierwszym tygodniu sierpnia.

3. Zlot jest imprezą niekomercyjną – wszelkie wpłaty przeznaczane są na organizację Zlotu, a organizatorzy pracują społecznie.

4. Osoby pełnoletnie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i wyrządzone przez siebie szkody. Za szkody i zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

5. Osoby niepełnoletnie przed rozpoczęciem Zlotu muszą przedstawić organizatorom oświadczenie rodziców/opiekunów zawierające wyrażenie zgody na udział podopiecznego w Zlocie i poniesienie ewentualnych konsekwencji wynikających z zachowania dziecka (druk oświadczenia dostępny tutaj).

6. Każdy uczestnik Zlotu musi przedstawić podpisane przez siebie bądź, w przypadku uczestników niepełnoletnich przez rodziców lub opiekunów, zaświadczenie o istnieniu (bądź braku) chorób (schorzeń) wymagających stałego podawania leków lub specjalnej opieki, zawierające zobowiązanie do wyposażenia siebie/dziecka w ilość leków (i środków medycznych) wystarczającą na cały pobyt na Zlocie.

7. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia na czas trwania Zlotu. Nie odpowiadają za zachowanie uczestników oraz rzeczy zgubione. Każdy uczestnik powinien być ubezpieczony we własnym zakresie.

8. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest przestrzegać postanowień regulaminu Zlotu. Nieprzestrzeganie regulaminu Zlotu może skutkować usunięciem uczestnika ze Zlotu.

9. Każdy uczestnik Zlotu zobowiązany jest zarejestrować się na stronie internetowej Stowarzyszenia, gdzie wybiera plemię, do którego chce należeć i otrzymuje dalsze informacje.

10. Uczestnikiem Zlotu staje się osoba, która otrzyma pozytywną ocenę przewodnika wybranego plemienia i zostanie do plemienia przyjęta.

11. Jeżeli plemię, którego kandydat na uczestnika Zlotu poszukuje, nie jest dostępne – może on je utworzyć. Potrzebuje do tego: pomysłu na prowadzenie i charakter plemienia, min. 4 członków plemienia oraz pozytywnej opinii Rady Zlotu.

12. Uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się na forum stowarzyszenia i wykonywać zadania dotyczące zlotu przydzielone przez prezesa stowarzyszenia lub opiekuna plemienia.

13. W dniu rozpoczęcia Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniego punktu, gdzie podpisze listę obecności oraz zgodę na przestrzeganie regulaminu (brak tych podpisów uniemożliwia branie udziału w Zlocie).

14. Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztów Zlotu, które podane są na stronie Stowarzyszenia. Opłacenie kosztów powinno nastąpić najpóźniej do 10.07.2009, wyłącznie na podane na stronie internetowej konto. Pieniądze wpłacone po tym terminie nie będą brane pod uwagę i nie podlegają zwrotowi.

Uczestnictwo

14. Uczestnik Zlotu zobowiązany jest do:

a) dbania o utrzymanie klimatu Śródziemia w czasie trwania Zlotu przede wszystkim swoim zachowaniem, ale także wpływaniem na zachowanie innych;
b) przygotowania stroju opartego na informacjach zawartych w dziełach Tolkiena i ich dotyczących, jak najbardziej zbliżonego do charakterystyki swojego plemienia i chodzenia w nim przez cały czas trwania Zlotu;
c) posiadania i używania klimatycznego imienia;
d) posiadania odpowiednio przygotowanego i sprawdzonego przez organizatorów miecza piankowego, jeśli wyraża wolę udziału w walkach;
e) zachowywania porządku na polu namiotowym;
f) przestrzegania ogólnie przyjętych zasad i norm kulturalnego życia w relacjach z innymi osobami;

15. Uczestnikowi zabrania się:

a) korzystania z ostrej broni w czasie bitew i patroli (za zgodą Rady Zlotu uczestnik może zabrać w teren ostrą broń – oznacza to, że nie bierze udziału w zabawie i nie może być atakowany);
b) spożywania napojów alkoholowych od świtu do końca oficjalnej części wieczornego ogniska (dotyczy osób pełnoletnich, osoby niepełnoletnie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu); osoby, które po spożyciu alkoholu będą sprawiały problemy, zostaną odprowadzone do namiotu lub przekazane w ręce policji;
c) wnoszenia, przechowywania, oferowania innym, a także spożywania (w dowolnej formie) na terenie Zlotu jakichkolwiek środków narkotycznych lub działających podobnie do narkotyków; zabrania się również przebywania na terenie Zlotu znajdując się pod wpływem takich śródków; osoby łamiące ten punkt regulaminu zostaną natychmiast przekazane w ręce policji;
d) używania słów wulgarnych i obrażania w jakikolwiek sposób innych uczestników Zlotu;
e) niszczenia mienia innych uczestników Zlotu;
f) pozostawiania bez nadzoru opakowań szklanych (zwłaszcza rozbitych lub pękniętych) na terenie obozu i w obszarze prowadzonej gry terenowej;
g) palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (nie dotyczy fajek);
h) używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektrycznego/elektronicznego na terenie obozu (za wyjątkiem sytuacji nagłych; nie dotyczy apratów fotograficznych).

Postanowienia końcowe:

16. Rada Zlotu, będąca bezpośrednim organizatorem Zlotu, zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do uczestnictwa w Zlocie osób, które w sposób rażący łamią niniejszy regulamin, a nawet ich usunięcia ze Zlotu.

17. Wszystkie pytania i problemy należy kierować do przewodników swoich plemion lub do prezesa stowarzyszenia.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedzenia uczestników.

Kategorie

Tagi: